Jogi tánacsadás

Az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. nevében köszöntjük Önt a honlapon, és kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban „Általános feltételek”). Az Általános feltételek tartalmaznak minden feltételt, amelyeket kötelező érvényű rendelkezésekként kell tekinteni a Weboldalon folytatott tevékenysége során. Javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa át az Általános feltételeket, hogy folyamatosan tisztában legyen az esetleges módosításokkal.
Az átláthatóság és egyértelműség ellenőrzése céljából az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. tájékoztatja a Weboldal Felhasználóit, hogy bármilyen kétség vagy javaslat esetén a következő e-mail címen vehetik fel velünk a kapcsolatot: info.barcelona@ateknea.com
1. TÁRGY
Az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. a Weboldalon található tartalmat és szolgáltatásokat az Általános feltételek szerint bocsájtja a Felhasználók rendelkezésére. A Weboldalhoz való hozzáféréssel Ön „Felhasználói” státuszba kerül, és ezáltal fenntartás nélkül elfogadja az itt meghatározott valamennyi feltételt.
Az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. fenntartja a jogot a nevezett Általános feltételek megváltoztatására bármely időpontban. Ennélfogva a Felhasználó tartozik felelősséggel a Weboldalon folytatott tevékenysége során az Általános feltételek figyelmes átolvasásáért. Amennyiben a Felhasználó nem egyezik bele az említett feltételek bármelyikébe, tartózkodnia kell a Weboldal látogatásától. A Weboldalon található tartalmak és szolgáltatások esetében egyedi feltételeket is meghatározhatunk. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások igénybe vételével a Felhasználó elfogadja a feltételeket az adott tartalmak és szolgáltatások elérési helyén meghatározott formában.
2. SZOLGÁLTATÁSOK
Az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. a következő szolgáltatásokat kínálja a Felhasználók részére a Weboldalon keresztül: integrált megoldások, kutatás és fejlesztés, tervezés, vállalkozásfejlesztés és egyéb szolgáltatások (a továbbiakban a „Szolgáltatások”).
3. SZELLEMI TULAJDON
A Felhasználók elismerik és elfogadják, hogy a Weboldalon található tartalmak (design, szövegek, képek, logók, ikonok, gombok, szoftver, márkanevek, védjegyek vagy ipari és/vagy kereskedelmi felhasználásra szánt egyéb jelzések) szellemi tulajdonjog hatálya alá tartoznak.
A jelen jogi nyilatkozattal a Felhasználó beleegyezik, hogy nem sokszorosítja, másolja, terjeszti, teszi elérhetővé, közvetíti, változtatja meg vagy módosítja ezeket a tartalmakat, és ezáltal mentesíti az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A.-t a nevezett kötelezettségek megszegéséből származó követelések alól.
A Weboldalhoz való hozzáférés semmilyen formában nem jelenti az itt feltüntetett jogok felfüggesztését, kiadását vagy átruházását, kivéve ha erről az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. másként rendelkezik. Az Általános feltételek az itt megadott jogosultságokon felül nem biztosítanak a Felhasználóknak semmilyen felhasználási, módosítási, sokszorosítási, terjesztési vagy nyilvános közzétételi jogosultságot a Weboldallal és/vagy annak tartalmával kapcsolatban. A jogok bármilyen egyéb formában történő gyakorlása vagy érvényesítése az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. előzetes és kifejezett felhatalmazásának függvénye, amely felhatalmazást meghatározott célból adja a társaság.
A Weboldalon található valamennyi tartalom, szöveg, fénykép, design, logó, kép, szoftver, forráskód és bármely egyéb szellemi termék, valamint maga a Weboldal, mint multimédiás alkotás, szerzői jog és a szellemi tulajdonra vonatkozó törvény által védett. Az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. tulajdonában van a Weboldalt alkotó grafikai design, a menü, a navigációs gombok, a HTML-kód, a szöveg, a képek, a szerkezet, a grafika és a Weboldal egyéb tartalma is.
A Weboldal tartalmát még részben sem lehet sokszorosítani, továbbítani vagy rögzíteni semmilyen információ-lekérdezési rendszer révén, semmilyen formában vagy eszközzel, kivéve, ha az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. ehhez előzetesen hozzájárulását adta.
A Felhasználók számára továbbá tilos a „szerzői jog” és/vagy a védelmi eszközök eltávolítása, kijátszása és/vagy manipulálása. A Felhasználók vállalják a fent megjelölt jogok tiszteletben tartását, és tartózkodnak minden olyan cselekedettől, amely károsítaná azokat, minden esetben fenntartva az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. hatáskörét, hogy jogi lépéseket tegyenek a társaság szellemi tulajdonjogának megvédése érdekében.
4. A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS VÁLLALÁSAI A WEBOLDALLAL KAPCSOLATBAN
A Weboldal Felhasználói vállalják a következőket:
a) A Weboldal, valamint az azon található tartalmak és szolgáltatások megfelelő módon és a törvények betartása mellett történő használata a következők szerint: (i) hatályos jogszabályok; (ii) Általános feltételek; (iii) az általánosan elfogadott erkölcs és illem, valamint (iv) a közrend.
b)Rendelkezés valamennyi eszközzel és műszaki követelménnyel a Weboldalhoz történő csatlakozás érdekében.
c) Valós adatok szolgáltatása a Weboldal használata során, és a megadott adatok frissítése, hogy azok megfelelően tükrözzék a Felhasználók mindenkori valós helyzetét. Egyedül a Felhasználó tartozik felelősséggel az általa tett hamis vagy pontatlan nyilatkozatokért, valamint a szolgáltatott információkból keletkező károkért a ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A . társasággal vagy harmadik féllel szemben.
Az előző bekezdésben meghatározottakon felül a Felhasználónak tartózkodnia kell a következőktől:
a) A Weboldal és/vagy annak tartalmának engedély nélküli vagy tisztességtelen felhasználása a jelen Általános feltételek által tiltott, törvénytelen következmények vagy célok elérése érdekében, amelyek sérthetik a ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. vagy harmadik fél jogait és érdekeit, vagy károsíthatják, ellehetetleníthetik, túlterhelhetik, tönkretehetik vagy akadályozhatják a szolgáltatások vagy a dokumentumok, fájlok és bármely informatikai eszközön tárolt tartalmak rendeltetésszerű használatát.
b) A Weboldal forrásaihoz vagy korlátozás alá eső területeihez való hozzáférés megkísérlése anélkül, hogy a hozzáférés feltételeinek eleget tenne.
c) Károkozás a Weboldal fizikai vagy logikai rendszereiben.

d) Vírus létrehozása vagy terjesztése a hálózaton vagy bármilyen egyéb fizikai vagy logikai rendszeren keresztül, amely képes kárt okozni az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. fizikai vagy logikai rendszerében.

e) Az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. adatainak, szolgáltatóinak és a harmadik felek megkeresése, felhasználása és/vagy manipulálása.
f) A nyilvános hozzáférés másolása, megosztása vagy engedélyezése bármilyen típusú nyilvános kommunikációs csatornán keresztül, vagy a tartalmak módosítása, kivéve, ha a jogtulajdonos az említett tevékenységekre engedélyt adott, vagy ha jogilag megengedettek.
g) PostScriptek és jegyzetek törlése, elrejtése vagy manipulálása, amelyek a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal és az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. vagy a tartalmak által érintett harmadik fél jogait tartalmazó egyéb információkkal kapcsolatosak, vagy a tartalmakban megemlített védelmet szolgáló technikai eszközökre vagy információkezelési eljárásra vonatkoznak.
h) A Weboldal tartalmainak letöltése vagy a letöltés kísérlete olyan eszközökkel vagy eljárásokkal, amelyek eltérnek az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. által engedélyezettektől.
i) Egyedi esetben, valamint csak tájékoztató jelleggel és nem teljes körűen a Felhasználó vállalja, hogy nem közvetít, ad át vagy tesz elérhetővé harmadik fél számára olyan információt, adatot, tartalmat, üzenetet, grafikát, képet, hangfájlt, ábrát, felvételt, szoftvert és általánosságban véve semmilyen anyagot, amely:
(i) ellentmond, megsérti vagy megszegi az Alkotmányban, a nemzetközi szerződésekben és bármely egyéb hatályos jogszabályban foglalt alapvető jogokat és szabadságjogokat,
(ii) büntetendő, rosszhírű, becsületsértő vagy erőszakos cselekedetet, vagy törvénybe, erkölcsbe, illembe vagy a közrendbe ütköző anyagot támogat, ösztönöz vagy segít elő,
(iii) diszkriminatív cselekedeteket, hozzáállást vagy eszméket támogat, ösztönöz vagy segít elő a nemi, faji, vallási, életkorral kapcsolatos kérdésekről, meggyőződésekről vagy társadalmi helyzetről,
(iv) büntetendő, erőszakos, sértő, káros, vagy általánosságban véve törvénybe, erkölcsbe, illembe vagy a közrendbe ütköző termékeket, árucikkeket, üzeneteket és/vagy szolgáltatásokat tesz elérhetővé vagy hozzáférhetővé,
(v) elfogadhatatlan szorongásos vagy félelemmel teli állapotot idéz vagy idézhet elő,
(vi) az egészségre és a lelki egyensúlyra veszélyes, kockázatos és káros gyakorlatokat idéz elő vagy vált ki, (vii) sérti az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. vagy harmadik fél szellemi tulajdonra vonatkozó jogait anélkül, hogy az anyag kívánt felhasználásához engedéllyel rendelkezne,
(viii) sérti az emberek becsületét, magán- vagy családi életét, vagy a saját képmáshoz fűződő jogokat,
(ix) az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. engedélye nélküli reklámtevékenységnek minősül,
(x) a Weboldal rendes működését akadályozó vírust vagy programot helyez el.
A jelen Általános feltételekben meghatározott feltételek hanyagságból eredő vagy szándékos megsértéséért a Felhasználók tartoznak felelősséggel, és kötelesek a nevezett mulasztásból származó károkat az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. és harmadik fél számára megtéríteni.

5. VÁLLALÁSOK
Az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. nem garantálja sem a folyamatos hozzáférést, sem a Weboldalon található elemek és információk pontos képi megjelenítését, kinyerését vagy hasznosíthatóságát, amelyek elérhetőségét a Weboldalon kívül álló tényezők és körülmények akadályozhatják, hátráltathatják vagy szakíthatják meg.
Az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. nem tartozik felelősséggel azokért a döntésekért, amelyeket a Weboldalon keresztül elérhető tartalmak vagy a szolgáltatott információk alapján hoztak meg.
Az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. szüneteltetheti a szolgáltatást, vagy azonnal megszakíthatja a kapcsolatot a Felhasználóval, amennyiben bebizonyosodik, hogy a Felhasználó a jelen Általános feltételekkel ellentétesen használja a Weboldalt. Az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A nem vállal felelősséget a Weboldal használatából származó károkért, veszteségekért, követelésekért vagy költségekért. A ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A kizárólag a nevezett károkat eredményező tartalmak – lehetőség szerint – minél hamarabbi eltávolítását vállalja, és erről értesíti a Felhasználót. A ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A semmiképp nem tartozik felelősséggel a következő tényezőkből fakadó károkért:
(i) A telefonvonalak és a telekommunikációs hálózat hiányosságaiból,túlterheltségéből és hibáiból, vagy az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. hatáskörén kívül eső egyéb okokból eredő interferenciák, megszakadások, meghibásodások, kihagyások, üzemzavarok a telefonos szolgáltatásban, késések, az elektronikus rendszer működésében bekövetkező zavarok és szétkapcsolások.
(ii) Illegális interferenciák bármilyen típusú vírus vagy rosszindulatú program használata révén.
(iii) A Weboldal nem megfelelő használata.
(iv) A Weboldal biztonsági vagy navigációs beállításaiból, a kereső helytelen működéséből vagy elavult verziójának használatából fakadó hibák. Az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. rendszergazdái fenntartják a jogot a Weboldalon található bármilyen tartalom vagy információ visszavonására részben vagy egészben.
Ön köteles kártalanítani az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A.-t minden olyan kárért, amely harmadik fél igénybejelentéséből, keresetéből vagy követeléséből származik annak következtében, ahogyan Ön a Weboldalt használta. Hasonlóképpen a Felhasználó vállalja az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. kártalanítását minden olyan kárért, amely a Weboldal működésére aránytalanul nagy terhet rovó különféle webrobotok („robot”, „spider”, „crawler”) vagy hasonló eszközök használatából keletkezik információszerzés vagy egyéb tevékenység folytatása során.
6. HIVATKOZÁSOK
A Felhasználó vállalja, hogy hivatkozás nélkül semmilyen formában nem másolja sem az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. Weboldalát, sem annak tartalmait, kivéve, ha ehhez az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. hozzájárulását adta.
Az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. Weboldala harmadik fél által kezelt weboldalakhoz tartozó linkeket tartalmaz, hogy a Felhasználó könnyebben hozzáférhessen az együttműködő vagy támogató cégek adataihoz. A jelen bekezdés értelmében, az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget az említett weboldalak tartalmáért vagy az egyéb linkek révén harmadik félnek szolgáltatott információkért.
A Felhasználó korlátozott, visszavonható és nem teljes körű jogosultsággal rendelkezik, hogy saját és nem kereskedelmi célra, a Weboldal kezdőlapjára vezető linkeket hozzon létre. A Weboldalunkhoz tartozó linket tartalmazó weboldalak:
(i) nem kelthetik azt a hatást, hogy az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. ajánlja a szóban forgó weboldalt, annak szolgáltatásait vagy termékeit.
(ii) nem tüntethetik fel hamis színben az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A.-hoz fűződő kapcsolatát, nem állíthatják, hogy az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. engedélyezte a nevezett linket, vagy az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. védjegyeinek, elnevezéseinek, márkaneveinek, logóinak vagy egyéb megkülönböztető jelzéseinek használatát.
(iii) nem tüntethetnek fel olyan tartalmakat, amelyek ízléstelennek, obszcénnek, sértőnek, vitathatónak minősülnek, illetve amelyek erőszakra vagy nemi, faji vagy vallási diszkriminációra sarkallnak, valamint törvénytelenek vagy ellentétesek a közrenddel.
(iv) Az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. bármikor kérheti a Felhasználót, hogy törölje a Weboldalhoz vezető bármelyik linket, amely kérésnek a Felhasználó haladéktalanul köteles eleget tenni. Az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. nem felügyelheti a Weboldalhoz tartozó linkeket feltüntető egyéb weboldalakon található adatokat, tartalmakat, termékeket vagy szolgáltatásokat.
Ennélfogva az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. nem tartozik semmilyen felelősséggel a nevezett weboldalakkal kapcsolatos ügyekért.
7. COOKIE-K
Az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. fenntartja a jogot a cookie-k használatára a Weboldalán a Felhasználók beazonosításához és a Weboldal használatának testre szabásához. A Felhasználó – vagy a Felhasználó nevében eljáró harmadik fél – által használt cookie-k kizárólag anonim formában jelzik a Felhasználót, vagyis nem adják ki a Felhasználó személyes adatait.
A cookie-k olyan fájlok, amelyeket a webszerver küld a böngészőnek, hogy beazonosítsa a Felhasználó böngészőjét a Weboldalon, amennyibe a Felhasználó engedélyezi a cookie-k fogadását. A Felhasználók a böngésző használati útmutatójának segítségével törölhetik a cookie-kat.
A cookie-knak köszönhetően az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. felismeri a Felhasználó által használt számítógépes böngészőt, és ennek alapján tud tartalmakat, keresési preferenciákat vagy reklámokat szolgáltatni, valamint mérni tudja a Weboldal látogatottságát és forgalmát, illetve a Weboldalra történő eljutást és a belépések számát.
8. IDŐTARTAM ÉS MEGSZÜNTETÉS
A Weboldal által nyújtott és az egyéb szolgáltatások alapvetően határozatlan időre szólnak. Ugyanakkor az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. bármikor megszüntetheti vagy felfüggesztheti a Weboldal bármelyik szolgáltatását. Amennyiben ez előfordul, az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. értesítést küld az adott szolgáltatás megszüntetéséről vagy felfüggesztéséről.
9. GARANCIA ÉS NYILATKOZATOK
Általánosságban a Weboldal tartalmai és szolgáltatásai kizárólag információs célokat szolgálnak. Ennélfogva az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. nem nyújt semmilyen garanciát a Weboldalon található tartalmakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban, beleértve – csak említés szintjén – a jogszerűségre, megbízhatóságra, használhatóságra, valódiságra, pontosságra vagy a forgalomképességre vonatkozó garanciákat is, kivéve azokat az eseteket, ahol a törvény feleslegessé teszi a nevezett nyilatkozatokat és garanciákat.
10. VIS MAJOR
Az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. nem vállal felelősséget a Felhasználót ért károkért, ha a szolgáltatás nyújtása lehetetlenné vált tartós áramkimaradás, a telefonvonalak meghibásodása, társadalmi konfliktusok, sztrájkok, felkelések, robbanások, árvizek vagy a kormány intézkedései és mulasztásai következtében, valamint általánosságban vis major vagy előre nem látható események bekövetkezése esetén.
11. VONATKOZÓ JOGSZABÁLY ÉS ILLETÉKES JOGHATÓSÁG
A jelen Weboldalra és az Általános feltételekre a spanyol jogszabályok vonatkoznak. Bármilyen felmerülő vita vagy véleménykülönbség esetén a barcelonai bíróságok járnak el.
Amennyiben a jelen Általános feltételek egyes részei végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek minősülnek a törvények értelmében vagy bírósági ítélet vagy közigazgatási döntés következtében, a végrehajthatatlanság vagy érvénytelenség nem vonatkoztatható a jelen Általános feltételek egészére. Ilyen esetben az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. módosíthat az érintett kikötéseken.